Algemene voorwaarden

 1. Johannsen Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 55630766 en stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten die Johannsen Advocaten worden gegeven alsook op de rechtsbetrekking die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de dienstverlening van Johannsen Advocaten.
 2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Johannsen Advocaten, hetzij aan werknemers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Johannsen Advocaten. Hierin kan Johannsen Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door een van de aan haar kantoor verbonden advocaten. Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 3. Johannsen Advocaten kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Aan Johannsen Advocaten verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in een door een derde bedongen aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Johannsen Advocaten zal voor de door haar verrichte werkzaamheden het honorarium toekomen op basis van het geldende uurtarief, vermeerderd met een forfaitair percentage kantoorkosten, alsmede met de BTW en met eventuele overige kosten.
 5. Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt(e) ontvangt worden gestort op de derdengeldenrekening  van Johannsen Advocaten te Amsterdam. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed.
 6. Johannsen Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis en polisvoorwaarden toegezonden. De aansprakelijkheid van Johannsen Advocaten is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert verhoogd met het eigen risico. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van € 10.000,00. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak op schadevergoeding, indien niet binnen 13 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde instantie aanhangig is gemaakt.
 7. Johannsen Advocaten is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde verhaalbaar is.
 8. Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie worden schriftelijk aan Johannsen Advocaten voorgelegd door verzending van een klachtschrift aan het adres van Johannsen Advocaten, ter attentie van de klachtenfunctionaris.
 9. De klachtenfunctionaris stelt de klager een maand na ontvangst van de klacht en de beklaagde schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Bij afwijking van de termijn doet de klachtenfunctionaris daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de beklaagde, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel wordt gegeven.
 10. De klager en de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op de klacht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de behandeling van de klacht.
 11. Indien de klacht na behandeling niet is opgelost kan de klager deze voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten Amsterdam.
 12. Overige geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de door of namens Johannsen Advocaten verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de cliënt of andere derden zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van en worden uitsluitende beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.
 13. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.